Friday, 7 December 2007

ObviousBodypart

To: Wendell Bullock
Subject: Re: ObviousBodypart

Hi Wendell,

Is it... the leg?

cheers,
Simon